BREAKING NEWS

નમસ્તે!વિદ્યાર્થી મિત્રો, નિયમિત શૈક્ષણિક વિડીયો જોવા માટે આમરી યુ ટ્યુબ ચેનલ Education Everyday ને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જેથી આપ ધોરણ 1 થી 12ના દરેક વિષયોના પાઠ્યપુસ્તક આધારિત શૈક્ષણિક વીડિયો નિહાળી અભ્યાસ કરી શકો છો. શૈક્ષણિક માહિતી સાથેની POST નિયમિત વાંચવાં માટે અમારા બ્લોગની અવશ્ય મુલાકાત લો .

Sunday, August 30, 2020

ગુજરાતી ધોરણ ૪ એકમ ૧ નાવડી ચાલી સ્વાધ્યાય || Dhoran 4 Gujarati path 1 Navdi Chali Swadhyaay ||

Jidiya Sanjay ,create a blog

ગુજરાતી ધોરણ ૪ એકમ ૧ નાવડી ચાલી સ્વાધ્યાય 


ધોરણ ૪ ગુજરાતી 
પાઠ:૧:નાવડી ચાલી: સ્વાધ્યાય
સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો

1.નાવડી ચાલી VIDEO:CLICK HERE
2.નાવડી ચાલી સ્વાધ્યાય:CLICK HERE

સ્વાધ્યાય

પ્રશ્ન:૧:નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક - એક વાક્યમાં લખો:
(૧)કીડી અને ભમરા સાથે કોણ કોણ ફરવા નીકળ્યાં હતા?
જવાબ: દેડકો, પીલું અને ઉંદર
(૨)પાણીમાં કોણ કૂદી પડયું?
જવાબ: દેડકો
(૩)તરતાં કોને કોને આવડતું નહોતું?
જવાબ: કીડી, ઉંદર, પીલું અને ભમરાને 
(૪) પીલું ઝડપથી શું લઈ આવ્યું?
જવાબ:પાંદડું 
(૫)નાવડી બનાવવા કોણ શું લઈ આવ્યું?
જવાબ:
ઉંદર: નાળિયેરની કાચલી
કીડી: નાનકડી લાકડી 
ભમરો: લાંબી દોરી
પીલું: પાંદડું 
પ્રશ્ન:૨:ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય પ્રયોગ કરો:
દેડકો:દેડકો પાણીમાં ડ્રાઉ ડ્રાઉ કરે છે.
ચકલી: ચીં...,ચીં...,ચીં...
ઉંદર: ચૂં...,ચૂં...,ચૂં...
કબૂતર: ઘૂં...,ઘૂં...,ઘૂં...
ભમરો: ગુન...,ગુન...,ગુન...
કાગડો:કા...,કા...,કા...
પ્રશ્ન:૩:તમારા વર્ગખંડની બારીમાંથી શું દેખાય છે તેનું વર્ણન કરો.
જવાબ:
મારા વર્ગખંડની બારીમાંથી મને કેટલાક વૃક્ષો દેખાય છે. કેટલાક પક્ષીઓ ઉડી રહ્યા છે. આકાશમાં વાદળો જોવા મળે છે. કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ અવર-જવર કરી રહ્યા છે. નાના છોડ પર ફૂલો દેખાય છે. દૂર મેદાનમાં બાળકો રમી રહ્યા છે.
પ્રશ્ન:૪: નીચેના ચિત્રનું અવલોકન કરી આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો:
(૧) ચિત્ર શાનું છે?
વૃક્ષારોપણનું
(૨) છોડ કોણ રોપે છે?
એક છોકરી
(૩) છોકરો શું કરે છે?
છોડને પાણી પાય છે
(૪) તમને કેટલા વૃક્ષો દેખાય છે?
૬ (છ)વૃક્ષો
(૫) ચિત્ર દ્વારા આપણને શી  શીખ મળે છે?
વધુમાં વધુ વૃક્ષો વાવવાની
(૬) વૃક્ષ વિશે બીજા બે સૂત્રો લખો.
વૃક્ષો વાવો વરસાદ લાવો.
વૃક્ષો વાવીએ પર્યાવરણ બચાવીએ
પ્રશ્ન:૫: કૌંસમાં આપેલા શબ્દોને આધારે ખાલી જગ્યા પૂરો:
(બોડ ,રાફડો, દર માળો, વાડો, ઘર)
(૧) ઉંદરનું રહેઠાણ...........
દર
(૨) વાઘ -વરુનું રહેઠાણ........
બોડ
(૩) પંખી ઝાડ પર રહેવા બાંધે છે તે......
માળો
(૪) બકરી- ઘેટાંને જયાં પૂરવામાં આવે છે તે.....
વાડો
(૫) માણસનું રહેઠાણ........
ઘર
(૬) સાપનું રહેઠાણ........
રાફડો
પ્રશ્ન:૬: કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો:
(શાકભાજી, પંખી,રંગ, ઋતુ, માસ,ફળ સંબંધ)
(૧) જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ: .......
માસ
(૨) સફરજન, દાડમ, કેરી: .......
ફળ
(૩) રાતો, પીળો ,લાલ: ........
રંગ
(૪) શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસુ: ........
ઋતુ
(૫) કાકા, ફુઆ, માસી: ......
સંબંધ
(૬) દુધી, કારેલાં, ભીંડા: .......
શાકભાજી
(૭) મોર ,પોપટ ,કાબર: ........
પંખી
પ્રશ્ન:૭: સુચના મુજબ કરો:
(૧) 'ક' અક્ષરથી શરૂ થતી, ઘરમાંની પાંચ વસ્તુના નામ લખો.
(૧)કપ
(૨)કાતર
(૩)કાંસકો 
(૪)કીટલી
(૫)કાગળ
(૨) દરેક વસ્તુનો એક-એક ઉપયોગ લખો.
(૧)કપ: કપનો ઉપયોગ ચા પીવા માટે થાય છે.
(૨)કાતર: કાતરનો ઉપયોગ કાપડને કાપવા માટે થાય છે.
(૩)કાંસકો: કાંસકાનો ઉપયોગ વાળ ઓળવવામાં થાય છે. 
(૪)કીટલી: કીટલીનો ઉપયોગ ચા ભરવા માટે થાય છે.
(૫)કાગળ: કાગળનો ઉપયોગ લખવા માટે થાય છે.

નોંધ:-ઉપરોક્ત માહિતીને એકદમ સરળ સમજૂતી સાથેના વિડિયો સ્વરૂપે નિહાળો👇👇


નોંધ:-નાવડી ચાલીનો એનિમેશન  વિડિયો નિહાળો👇👇
1.નાવડી ચાલી VIDEO:CLICK HERE
2.નાવડી ચાલી સ્વાધ્યાય:CLICK HERE

નમસ્તે મિત્રો ,આવી  અભ્યાસ માટેની પોસ્ટ નિયમિત વાંચવા અમારા બ્લોગની મુલાકાત અવશ્ય લો. No comments:

Post a Comment

આ વેબસાઇટ વિશે આપનો અભિપ્રાય અવશ્ય જણાવો.આપ અમારા બ્લોગની આ શૈક્ષણિક માહિતીને બાળકો સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરશો એવી આશા સાથે જય હિન્દ ! જય ભારત !